Component 36 – 1 (1) (1)

ALGEMENE VOORWAARDEN BVBA DEWEER SANITAIR – DRAGONDERDREEF 6 – 8570 ANZEGEM-VICHTE 

1. Alle commerciële transacties tussen de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “DEWEER SANITAIR”, waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem-Vichte, Dragonderdreef 6, BTW-BE 0421.071.654, RPR Kortrijk (hierna “DEWEER SANITAIR”) en de klant, worden beheerst door onderhavige algemene voorwaarden. Door zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. DEWEER SANITAIR houdt zich het recht voor haar algemene en bijzondere voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen.


2. Een overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van een klant door DEWEER SANITAIR, of door een begin van uitvoering van de werken. Eventuele wijzigingen of aanvullingen na de totstandkoming zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, o.a. m.b.t. de prijs, de betalingsvoorwaarden, uitvoeringstermijnen, enz.


3. Een offerte van DEWEER SANITAIR is geheel vrijblijvend en blijft geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen, hoeveelheden en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. De beschrijving en de eigenschappen van de producten worden ter informatie meegedeeld en kunnen in gezamenlijk overleg gewijzigd worden, in functie van de vereisten van een goede plaatsing.


Offertes omvatten enkel werken die er uitdrukkelijk in vermeld worden, met uitsluiting van meerwerk als gevolg van een wijziging van de opdracht door de klant, voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, is DEWEER SANITAIR gerechtigd vervangingen en aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt tijdens de uitvoering van de contractueel voorziene werken. DEWEER SANITAIR behoudt zich het recht voor om de in de offerte opgegeven prijs eenzijdig aan te passen ingeval van gewijzigde omstandigheden.


Ingeval van forfaitaire prijzen, zal er toch een verrekening plaatsvinden wanneer de uitvoering gewijzigd wordt en/of de plannen en/of meetstaten waarop de forfait gebaseerd is, fouten of onvolledigheden bevatten. Voor de facturatie in regie worden de werkuren geteld vanaf het verlaten door de werklieden van de maatschappelijke zetel, tot hun terugkeer aan de maatschappelijke zetel. De verplaatsingskosten zijn niet in de uurlonen begrepen en worden afzonderlijk aangerekend.


4. Alle documenten, technische beschrijvingen, plannen, tekeningen, modellen, stalen of foto’s behorend tot voorstellen van DEWEER SANITAIR en/of opgemaakt door DEWEER SANITAIR, blijven diens eigendom en zijn beschermd door intellectuele rechten. Zij mogen niet worden meegedeeld aan derden en dienen op eenvoudig verzoek onmiddellijk te worden terugbezorgd aan DEWEER SANITAIR. DEWEER SANITAIR heeft het recht ze te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aan de klant enige vergoeding verschuldigd te zijn. Elke inbreuk door de klant op deze paragraaf geeft aanleiding tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van de aannemingssom onverminderd vergoeding van hogere bewezen schade.


5. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen vereist zijn, draagt DEWEER SANITAIR geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.


6. De uitvoeringstermijn wordt uitgedrukt in werkdagen. Als werkdagen worden niet aangerekend, de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen, en de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan het werk gedurende tenminste vier uur onmogelijk maken of zouden maken.


Opgegeven uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief. Niet naleving van de vooropgestelde uitvoeringstermijnen kunnen nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst lastens DEWEER SANITAIR, tot indeplaatsstelling noch tot betaling van enige schadevergoeding aan de klant. Wijzigingen in de opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen.
Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, vertraging van andere aannemers werkzaam op de werf, het in gebreke blijven van de klant om DEWEER SANITAIR de nodige inlichtingen, toegang en/of voorzieningen (water, elektriciteit en verwarming) te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht), zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Ze geven DEWEER SANITAIR het recht de herziening, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vragen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien zij DEWEER SANITAIR dwingen de werken te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd nodig voor het weer opstarten van de werken.


Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant, zijn aangestelde of door derden die in zijn opdracht werken, is de klant voor de resterende werkdagen een vergoeding verschuldigd van 20% op de gemiddelde kostprijs per dag van de uitgevoerde werken, onverminderd het recht voor DEWEER SANITAIR op vergoeding van hogere bewezen schade. DEWEER SANITAIR bepaalt zelf wanneer de werken opnieuw worden aangevat. Indien werklieden van DEWEER SANITAIR zich op het overeengekomen ogenblik op een werf aanbieden om werken uit te voeren en niet tot uitvoering van de werken kunnen overgaan, zullen alle kosten en uurlonen hiervoor worden aangerekend.


7. Bij annulatie van een opdracht, zelfs gedeeltelijk, wordt de klant een schadevergoeding aangerekend van 20% van de prijs van de geannuleerde opdracht met een minimum van 250 EUR, onverminderd het recht voor DEWEER SANITAIR op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals doch niet beperkt tot de kost der bestelde materialen.


8. Behoudens andersluidend beding, zal de klant eventuele klachten steeds aangetekend overmaken aan DEWEER SANITAIR: in geval van zichtbare gebreken of niet-conformiteit, binnen de acht (8) dagen na levering, plaatsing of uitvoering, doch uiterlijk binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Naast de gevallen die ressorteren onder de tienjarige aansprakelijkheid, wordt, behoudens andersluidend schriftelijk beding, op de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen een waarborg voor verborgen gebreken gegeven van 6 maanden na levering, plaatsing of uitvoering, doch uiterlijk zes (6) maanden na factuurdatum, zonder dat de vrijwaringstermijn langer kan zijn dan deze van de leveranciers, onderaannemers of producenten van de materialen. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan door de klant aan DEWEER SANITAIR te worden meegedeeld bij aangetekend schrijven. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden of ingeval van abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en/of –slijtage van de gebruikte materialen of goederen; schade veroorzaakt door overmacht; vorst- of vochtschade. De aansprakelijkheid van DEWEER SANITAIR voor zichtbare en/of verborgen gebreken kan niet meer weerhouden worden na afloop van voormelde termijnen. Na deze termijnen worden de werken geacht definitief aanvaard te zijn en dit tijdstip wordt beschouwd als enige en definitieve oplevering. Het indienen van een klacht geeft de klant niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De aansprakelijkheid van DEWEER SANITAIR is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. DEWEER SANITAIR is dus in geen enkel geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. DEWEER SANITAIR is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van DEWEER SANITAIR wordt weerhouden, is deze beperkt tot (geheel of gedeeltelijke) vervanging of herstel of tot terugbetaling van de prijs. DEWEER SANITAIR kan bovendien in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten te wijten aan foutieve of onvolledige informatie (o.m. inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de klant meegedeeld.


9. Tenzij anders overeengekomen dient bij opdrachten of bestellingen 30 % van het totale bedrag als voorschot voldaan te worden en worden prestaties gefactureerd naargelang de vooruitgang van der werken. Voor opdrachten of bestellingen boven de 50.000 EUR, excl. BTW, heeft DEWEER SANITAIR bovendien het recht aan de klant een bankgarantie te vragen alvorens tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
Behoudens uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de prijzen van DEWEER SANITAIR exclusief BTW en andere taksen alsook leverings-, vervoers-, verzekerings- en administratiekosten. DEWEER SANITAIR houdt zich het recht voor om tijdens de duur van de overeenkomst haar prijzen aan te passen (ook in geval van absoluut forfait) volgens de formule: P=p(0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20), waarbij “s” en “S” het gemiddelde uurloon vertegenwoordigen van de werklieden die ressorteren onder het Paritair Comité van het Bouwbedrijf categorie D, respectievelijk op datum van de beschouwde uitvoeringsperiode en op datum van de offerte, terwijl “i” en “I” de maandelijkse indexwaarde vertegenwoordigen der bouwmaterialen vastgesteld door het Ministerie van Economische Zaken op dezelfde respectievelijke tijdstippen.


10. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen van DEWEER SANITAIR steeds integraal betaalbaar contant en zonder korting op factuurdatum. Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 5 dagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de factuurdatum wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien het verschuldigde bedrag verhoogd met 10%, met een minimum van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 250,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van DEWEER SANITAIR om een hogere schadevergoeding te eisen.


Indien een klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan DEWEER SANITAIR te voldoen, behoudt DEWEER SANITAIR zich het recht voor elke verdere levering of uitvoering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen in welk geval de forfaitaire schadevergoeding zoals voorzien in punt 7 is verschuldigd. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, aanvraag WCO, staking van betaling, alsook bij van elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant.
De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Afkortingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de openstaande hoofdsom.
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 zal in het geval van de opening van een insolventieprocedure of in het geval van het beslag of enig ander geval van samenloop lastens één der partijen, schuldvergelijking toegepast worden tussen alle schulden en schuldvorderingen tussen partijen bestaand op het ogenblik waarop de insolventieprocedure, het beslag of een geval van samenloop plaatsvindt, ongeacht de datum van hun opeisbaarheid, hun doel of de valuta waarin zij zijn uitgedrukt. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.


11. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen of grondstoffen die door DEWEER SANITAIR worden aangeleverd eigendom van DEWEER SANITAIR tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (hoofdsom, interesten en kosten) door de klant. Het is de klant bijgevolg verboden de geleverde materialen hetzij te verkopen, hetzij te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. In geval van schending van voorgaande, bekomt DEWEER SANITAIR automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en is de klant aan DEWEER SANITAIR een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de aannemings- of verkoopprijs verschuldigd.
Eens de goederen door DEWEER SANITAIR geleverd hetzij aan de klant, hetzij op de werf, is DEWEER SANITAIR niet meer aansprakelijk ingeval van beschadiging of diefstal van deze goederen, onverminderd bovenvermeld eigendomsvoorbehoud.


12. Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen DEWEER SANITAIR en de klant wordt gesloten behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar DEWEER SANITAIR haar maatschappelijke zetel heeft. Het Belgisch recht is van toepassing.